เราทำอะไร

YIM Model

นำบทเรียนจากการสร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ผ่านกลไกสนับสนุนคนรุ่นใหม่ระดับต่างๆ ออกมาเป็นต้นแบบที่เรียกว่า “YIM Model” เพื่อขยายผลและหาแนวร่วมในการดำเนินงาน

Capabilities Building

เสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ เน้นการรู้จักตัวเอง วิเคราะห์สังคม เสริมสร้างพลังกลุ่ม และเชื่อมโยงตัวเองกับสังคม ผ่านกิจกรรม workshop ที่จัดขึ้น

Learning Process

การเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญของการรู้จักตัวเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเพื่อนและเครือข่าย

Mentoring and Support

ติดตาม ให้คำปรึกษา หนุนเสริมการทำกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ ทั้งเดี่ยวหรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชน โรงเรียน สถาบัน มหาวิทยาลัย ในหรือนอกสถาบันการศึกษา

CSR Consultant

ออกแบบและให้คำปรึกษาด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมอย่างเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่ คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและผลกระทบทางสังคมเป็นสำคัญ

and More..

🙂

เกี่ยวกับเรา

 • 2004

  ก้าวแรก

  กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากเปลี่ยนแปลงสังคมในแบบของตัวเอง ร่วมเขียนโครงการ Youth Innovation Year (YIY) โดยขอการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน

 • 2005

  ก่อตั้ง

  รวมตัวกันเป็นองค์กรอิสระ ก่อตั้ง “กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY)” ขึ้น ภายใต้ความเชื่อว่า “คนรุ่นใหม่เป็นคำตอบและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น”

 • 2008

  เติบโต

  เราดำเนินงานเรื่อยมาจนเริ่มโตขึ้น มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และเปลี่ยนชื่อจาก YIY (ที่มาจากชื่อโครงการในตอนเริ่มต้น) เป็น “why i why” ด้วยกระบวนการทำงานที่ชวนคนรุ่นใหม่ตั้งคำถามกับตัวเองและสังคม เริ่มด้วยคำถามง่ายๆ “ทำไม ฉัน ทำไม” “ทำไมฉันจึงอยากทำ” ร่วมกันตั้งคำถาม หาคำตอบให้กับตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัว กับสังคม ผ่านกลไกการสนับสนุนระดับต่างๆ

 • 2017

  why i why Foundation

  จากประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราเรียนรู้ เติบโต พัฒนาองค์กรเป็น “why i why Foundation” (มูลนิธิวายไอวาย) เมื่อกุมภาพันธ์ 2560 ให้เป็น องค์กรภาคสังคมที่มุ่งเน้นสร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยบทบาทการพัฒนาและสนับสนุนการใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม ติดเครื่องมือต่างๆ ก่อนลงมือทำโครงการ ภายใต้วิสัยทัศน์ "Youth Capabilities Create Social Impact"

ทีมงาน

บันทึก