งานปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษาประจำปี 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี