สัมมนาเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเยาวชนจิตอาสาYIM59 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในพื้นที่ โครงการหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น (YIM Chiangmai-Lamphun) เชียงใหม่และลำพูน

กระบวนการหลัก เป็นการสร้างการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อพี่เลี้ยงอาสา เมื่อลงพื้นที่ร่วมดำเนินงานและเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มเยาวชน เริ่มตั้งแต่ การทำความเข้าใจโครงการทั้งเป้าหมายและกิจกรรม, การฝึกทักษะเรื่องการฟังและ, เข้าใจความต้องการ, เรียนรู้พฤติกรรม และมุมมองที่เยาวชนมีต่อการทำงาน, เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และทักษะการให้คำปรึกษาแก่น้อง