ตลาดประกอบฝัน (Youth Innovation Marketplace : YIM) : ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน รวม 6 รุ่น 50 โครงการ สนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนได้ใช้พลัง ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ดำเนินโครงการเพื่อสังคมในแบบของตนเอง และก่อให้เกิดแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 942 คนทั่วประเทศ  โดยมีกลุ่มเยาวชนที่กำลังเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 35 กลุ่ม และมีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการเยาวชนเหล่านี้ กว่า 63,691 คน  ผลที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งตอกย้ำการดำเนินงานของเราที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่า “เยาวชน” เป็นวัยที่มีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ อยากมีส่วนร่วม และตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมในแบบของตนเองอยู่