โครงการเยาวชน 1000 ทาง : จากการผลักดันและพัฒนาเครือข่ายภาคสังคมของ 18 กลุ่มเยาวชนทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานรัฐที่ทำงานด้านเยาวชนต่างๆ ตั้งแต่เมื่อราวปี 2548 และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อต้นปี 2550 มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน (ช่วง 15 – 22 ปี) ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมขนาดเล็กของตนเอง ซึ่งเป็นโครงการในประเด็นใดก็ได้ โดยมีกลไกสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ รองรับ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และระดับประเทศ จำนวนกว่า 300 โครงการ ได้ทุนโครงการละไม่เกิน 8,000 บาท  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) และสำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)

 

โดย why i why ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายภาคีตั้งแต่ต้น นับแต่การออกแบบ ตลอดจนพัฒนาแนวคิดของโครงการ จนสามารถดำเนินโครงการได้ และได้ดำเนินงานในบทบาทผู้จัดการโครงการ ฝ่ายการเงิน เป็นคณะทำงานส่วนกลางและดูแลอนุภูมิภาคกรุงเทพและปริมณฑล