โครงการเยาวชนสร้างสรรค์สังคม (Young Social Activator Project : YSAP) : ดำเนินงานในปี 2551 – 2553 รวม 2 รุ่น สนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมมาแล้วทั้งสิ้น 50 โครงการ ได้ทุนโครงการละไม่เกิน 10,000/15,000 บาท มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาแกนนำเพื่อเพิ่มวิธีคิด คุณภาพ/ประสิทธิภาพในการดำเนินการโครงการให้ได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนาสังคมใกล้ตัวไปควบคู่กัน ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ก่อให้เกิดแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 1,100 คนทั่วประเทศ และมีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการเยาวชนเหล่านี้ กว่า 12,224 คน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี