ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

สานสัมพันธ์ ทำงานร่วม ทบทวนตัวเอง ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย