ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ล็อกซเล่ย์ ดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย