ออกแบบและจัดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพี่เลี้ยงในพื้นที่ชุมชนที่มีบทบาทสำคัญให้การให้คำปรึกษาเยาวชนที่ทำโครงการเพื่อสังคมในท้องถิ่น ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคม