ห้องเรียนชุมชนเพื่อพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เรื่อง “จิตอาสาสื่อสารงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่”

ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดท่าพูดประชานุกูล จังหวัดนครปฐม

เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 3 “เป็นนักสื่อสารที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นพลเมืองดี มีน้ำใจ และมีจิตสาธารณะ และสานต่อการเป็นจิตอาสาเพื่อสื่อสารงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่”