บันทึก

coming so soon
Jun 0
Jun 0

LOXLEY CSR x ชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ล็อกซเล่ย์ ดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย

  Read more
Jun 0
Jun 0
Jun 0
Jun 0

ตลาดประกอบฝัน (Youth Innovation Marketplace : YIM)

ตลาดประกอบฝัน (Youth Innovation Marketplace : YIM) : ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน รวม 6 รุ่น 50 โครงการ สนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนได้ใช้พลัง ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ดำเนินโครงการเพื่อสังคมในแบบของตนเอง และก่อให้เกิดแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 942 คนทั่วประเทศ  โดยมีกลุ่มเยาวชนที่กำลังเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 35 กลุ่ม และมีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการเยาวชนเหล่านี้ กว่า 63,691 คน  ผลที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งตอกย้ำการดำเนินงานของเราที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่า “เยาวชน” เป็นวัยที่มีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ อยากมีส่วนร่วม และตั้งใจที่จะพัฒนาสังคมในแบบของตนเองอยู่”

  Read more
Jun 0
Jun 0

เยาวชนสร้างสรรค์สังคม (Young Social Activator Project : YSAP)

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์สังคม (Young Social Activator Project : YSAP) : ดำเนินงานในปี 2551 – 2553 รวม 2 รุ่น สนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมมาแล้วทั้งสิ้น 50 โครงการ ได้ทุนโครงการละไม่เกิน 10,000/15,000 บาท มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาแกนนำเพื่อเพิ่มวิธีคิด คุณภาพ/ประสิทธิภาพในการดำเนินการโครงการให้ได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนาสังคมใกล้ตัวไปควบคู่กัน ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ก่อให้เกิดแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 1,100 คนทั่วประเทศ และมีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการเยาวชนเหล่านี้ กว่า 12,224 คน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี

  Read more
Jun 0
Jun 0

เยาวชน 1000 ทาง

โครงการเยาวชน 1000 ทาง : จากการผลักดันและพัฒนาเครือข่ายภาคสังคมของ 18 กลุ่มเยาวชนทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานรัฐที่ทำงานด้านเยาวชนต่างๆ ตั้งแต่เมื่อราวปี 2548 และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อต้นปี 2550 มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน (ช่วง 15 – 22 ปี) ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมขนาดเล็กของตนเอง ซึ่งเป็นโครงการในประเด็นใดก็ได้ โดยมีกลไกสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ รองรับ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และระดับประเทศ จำนวนกว่า 300 โครงการ ได้ทุนโครงการละไม่เกิน 8,000 บาท  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) และสำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)   โดย why i why ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายภาคีตั้งแต่ต้น นับแต่การออกแบบ ตลอดจนพัฒนาแนวคิดของโครงการ จนสามารถดำเนินโครงการได้ และได้ดำเนินงานในบทบาทผู้จัดการโครงการ ฝ่ายการเงิน เป็นคณะทำงานส่วนกลางและดูแลอนุภูมิภาคกรุงเทพและปริมณฑล

  Read more
Jun 1
Jun 1

มือใหม่หัดทำดี (First Hand Out : FHO)

ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2548 – 2549 รวม 2 รุ่น จำนวน 40 โครงการ ได้ทุนโครงการละไม่เกิน 5,000 บาท โดยเปิดรับโครงการจากความคิดของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี เพื่อริเริ่มทำสิ่งดีๆ ที่เยาวชนทำได้ให้กับสังคม why i why เป็นผู้ดำเนินโครงการและออกแบบกระบวนการร่วมกับกลุ่ม BLACKBOX สนับสนุนการทำงานโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้แห่งชาติ (TK park)

  Read more