บันทึก

coming so soon
Jun 0
Jun 0

Life Skills workshop

งานปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษาประจำปี 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

  Read more
Jun 0
Jun 0

จิตอาสาสื่อสารงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่

ห้องเรียนชุมชนเพื่อพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เรื่อง “จิตอาสาสื่อสารงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่” ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดท่าพูดประชานุกูล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 3 “เป็นนักสื่อสารที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นพลเมืองดี มีน้ำใจ และมีจิตสาธารณะ และสานต่อการเป็นจิตอาสาเพื่อสื่อสารงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่”

  Read more
Jun 0
Jun 0

Social Innovation and Youth – workshop for Mentors

ออกแบบและจัดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพี่เลี้ยงในพื้นที่ชุมชนที่มีบทบาทสำคัญให้การให้คำปรึกษาเยาวชนที่ทำโครงการเพื่อสังคมในท้องถิ่น ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคม

  Read more
Mar 0
Mar 0

Leadership workshop

GE Foundation Scholar-Leaders Program (GEFSLP) หลักสูตรค่ายผู้นำเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนทุนผู้นำ มูลนิธิจีอี โดยสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education – IIE) ร่วมกับ why i why

  Read more
Jan 0
Jan 0

พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเยาวชน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเยาวชนจิตอาสาYIM59 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในพื้นที่ โครงการหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น (YIM Chiangmai-Lamphun) เชียงใหม่และลำพูน กระบวนการหลัก เป็นการสร้างการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อพี่เลี้ยงอาสา เมื่อลงพื้นที่ร่วมดำเนินงานและเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มเยาวชน เริ่มตั้งแต่ การทำความเข้าใจโครงการทั้งเป้าหมายและกิจกรรม, การฝึกทักษะเรื่องการฟังและ, เข้าใจความต้องการ, เรียนรู้พฤติกรรม และมุมมองที่เยาวชนมีต่อการทำงาน, เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และทักษะการให้คำปรึกษาแก่น้อง

  Read more
Mar 0
Mar 0

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ สานสัมพันธ์ ทำงานร่วม ทบทวนตัวเอง ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย

  Read more